Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Chiến Giáp

Chiến Giáp

Vật phẩm cơ sở

Số lượng: 1

Phàm Cấp - Thượng Phẩm

Tăng tỉ lệ độ kiếp 1%


Trị giá: 39