Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Khoái Kiếm

Khoái Kiếm

Vũ khí phổ biến được sử dụng trong võ lâm phàm tục.

Số lượng: 1

Phàm Cấp - Thượng Phẩm


Trị giá: 29