Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Địa Giáp

Địa Giáp

Thường được các chiến binh dũng mãnh sử dụng. Giáp có lớp vỏ dày và nặng.

Số lượng: 0

Địa Cấp - Thượng Phẩm

Tăng tỉ lệ độ kiếp 2%

Tăng kinh nghiệm nhận được 1%


Trị giá: 49