Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Đệ Nhất Độc Phẩm

Đệ Nhất Độc Phẩm

Không có tác dụng với tiên nhân.

Số lượng: 1

Phàm Cấp - Hạ Phẩm


Trị giá: 10