Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Song Tinh Huy Chương

Song Tinh Huy Chương

May mắn nhân đôi.

Số lượng: 1

Địa Cấp - Thượng Phẩm

Tăng tỉ lệ độ kiếp 3%

Tăng kinh nghiệm nhận được 2%


Trị giá: 129