Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Hỏa Lôi Bút Tích

Hỏa Lôi Bút Tích

Ghi chép về 2 thuộc tính công phá cực mạnh: Hỏa và Lôi.

Số lượng: 1

Phàm Cấp - Hạ Phẩm


Trị giá: 19