Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Tạo Hóa Kim Trang

Tạo Hóa Kim Trang

Bảo vật có từ lúc khai sinh lập địa.

Số lượng: 1

Thần Cấp - Hạ Phẩm


Trị giá: 9000