Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Bạch Linh Thảo

Bạch Linh Thảo

Một nguyên liệu quý hiếm, dùng luyện đan.

Số lượng: 1

Phàm Cấp - Thượng Phẩm


Trị giá: 10