Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Hóa Hình Phù

Hóa Hình Phù

Kích thích tăng sức mạnh tiềm lực trong một thời gian ngắn.

Số lượng: 0

Địa Cấp - Hạ Phẩm

Tăng tỉ lệ độ kiếp 1%


Trị giá: 49