Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Cửu Hình Phù

Cửu Hình Phù

Phù lục có thể nhân hình ảnh người sử dụng làm 9. Rất tiện lợi khi giao đấu hoặc né tránh thiên kiếp. Dùng ở bất cứ kỳ nào dưới Nguyên Anh.

Số lượng: 1

Địa Cấp - Trung Phẩm

Tăng tỉ lệ độ kiếp 2%


Trị giá: 49