Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

36

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Xuyên Nhanh: Chuyên Gia Ăn Miếng Trả Miếng (Dịch)

Navsc · Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Một thế giới khác thoải mãn nhưng tâm tư của con người, cảm thấy đồng cảm, gay dựng động lực học tập, làm việc. Tình yêu