Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Vũ Đạp Đỉnh Cao

Truyện có 668 chương.
1
Thứ Xé Nát Sư Tử Hổ Báo
2
Thứ Nổi Giận
3
Thứ Trừng Phạt
4
Thứ Tam Thiên Huyễn Giới
5
Thứ Linh Tạp
6
Thứ Rời Đi
7
Thứ Cửu Chuyển Huyền Công
8
Thứ Cứu Người
9
Thứ Công Tôn Gia Tộc
10
Thứ Võ Giả Cấp Bậc
11
Thứ Tử Thần Thành
12
Thứ Vũ Giả Cư
13
Thứ Lưu Lý Nhiệt Tình
14
Thứ Tam Đại Chuyện Quan Trọng
15
Thứ Yên Vũ Lâu
16
Thứ Bên Đường Chém Giết
17
Thứ Vô Tội
18
Thứ Thông Giới Sơn ( Thượng )
19
Thứ Thông Giới Sơn ( Dưới )
20
Thứ Tu Luyện Bình Đài
21
Thứ 21 Nhẹ Nhàng Bại Địch
22
Thứ Đại Viên Mãn
23
Thứ Công Tôn Huyền Nguyên
24
Thứ Mời Chào
25
Thứ Đệ Nhị Tử Phủ
26
Thứ Kích Hoạt Linh Tạp
27
Thứ Tần Thiên Cực
28
Thứ Kinh Người Nói Như Vậy
29
Thứ Thử Thách
30
Chương Thứ Nguyên Khí Chỉ ( Thượng )
31
Thứ Nguyên Khí Chỉ ( Hạ )
32
Thứ Yên Vũ Lâu Chủ
33
Thứ Giao Dịch
34
Thứ Trước Khi Lên Đường
35
Thứ Liệt Hỏa Tiểu Đội
36
Thứ Hắc Thạch Bình Nguyên
37
Thứ Màu Đen Trụ Đá
38
Thứ Hoang Thú Ấu Thể
39
Thứ Bài Vị Chiến Nội Dung
40
Thứ Cường Hóa Khí Kiếm
41
Thứ Chém Giết Cùng Nghĩ Lại
42
Thứ 42 Thăm Dò
43
Thứ Giết Người Trốn Xa
44
Thứ Hoang Thú SàO HuyệT
45
Thứ Người Cản Ta, Tử ( Thượng )
46
Thứ Người Cản Ta, Tử ( Hạ )
47
Thứ Cấp Chín Hoang Thú
48
Thứ Đoạn Vĩ
49
Thứ Trở Về Cùng Lo Lắng
50
Thứ Liệt Hỏa Đội Trưởng
51
Thứ Hoang Thú Thống Lĩnh
52
Thứ Cầu Viện Cùng Quyết Định
53
Thứ Quấy Rầy Cùng Kéo Dài
54
Thứ Danh Tiếng Chấn Động Mạnh
55
Thứ Dốc Toàn Bộ Lực Lượng
56
Thứ Tan Vỡ
57
Thứ Cấp Tám Đỉnh Cao
58
Thứ Ảnh Nguyệt Đao
59
Thứ Kinh Hồng Thoáng Nhìn
60
Thứ Sắp Đến Bài Vị Chiến
61
Thứ Cao Cấp Thánh Địa
62
Thứ Thanh Tẩy
63
Thứ Dẫn Động
64
Thứ Huyễn Giới Bí Mật
66
Thứ Bài Vị Chiến, Mở Ra
67
Thứ Giáo Huấn
68
Thứ Đảo Loạn Cao Cấp Thánh Địa.
69
Thứ Trở Lại Thánh Địa
70
Thứ Trước Tiên Trừ Cánh Chim
71
Thứ Cứng Rắn Chống Đỡ ( Thượng )
72
Thứ Cứng Rắn Chống Đỡ ( Hạ )
73
Thứ Khiếp Sợ
74
Thứ Đệ Ngũ
75
Thứ 75 Biến Cố Cùng Kết Thúc
76
Thứ Yên Vũ Lâu Chủ Hứa Hẹn
77
Thứ Huyễn Giới Mở Ra
78
Thứ Tiến Vào
79
Thứ Quán Thể
80
Thứ Độc Lập Thế Giới
81
Thứ Hư Huyễn Linh Khí
82
Thứ Tử Đấu
83
Thứ Gặp Nhau
84
Thứ Tâm Sự
85
Thứ Trung Ương Đại Lục
86
Thứ Hư Huyễn Chi Linh
87
Thứ Quấy Nhiễu
88
Thứ Long Tranh Hổ Đấu
89
Thứ Đắc Thủ
90
Thứ Bão Táp Ban Đầu
91
Thứ Vạn Sự Đã Chuẩn Bị
92
Thứ Hủy Môn
93
Thứ 93 Để Tần Chấn Thiên Chờ
94
Thứ Yên Vũ Lâu Chủ Đến
95
Thứ Tần Gia Thực Lực
96
Thứ 96 Quét Ngang ( Thượng )
97
Thứ Quét Ngang ( Trung )
98
Thứ Quét Ngang ( Hạ )
99
Thứ Trâm Ngọc
100
Thứ Tần Gia Phục Rồi
101
Thứ Thân Nhân