Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Tam Quốc Chi Ngụy Vũ Tào Tháo

Truyện có 461 chương.
1
Ta Là Tào Tháo
2
Tướng Quốc Phủ
3
Thứ Đổng Kinh Hồn
4
Chạy Trốn Tướng Quốc Phủ
5
Tiến Vào Trong Núi
6
Ác Đến Điển Vi
7
Mời Chào Điển Vi Đệ 1 Bộ
8
Điển Vi Đấu Lữ Bố
9
Tào Tháo Suy Nghĩ
10
Mưu Sĩ Lý Nho
11
Trước Cứ Sau Cung
12
Thế Gia Môn Phiệt
13
Bên Trong Mưu Trần Cung
14
Quân Tuyển Thần, Thần Cũng Chọn Quân
15
Lao Trung Dạ Thoại
16
Thành Cao Huyền
17
1 Lòng Bàn Tay
18
Chung Đến Trần Lưu
19
Thiên Tử Chiếu
20
Triệu Vân, Tuân Úc Cùng Quách Gia
21
Chư Hầu Hội Minh
22
Ghi Hận Trong Lòng
23
Uống Máu Ăn Thề
24
Gió Nổi Lên
25
Hoa Hùng Đến
26
Lưu Bị Phiền Muộn
27
Chém Hoa Hùng, Binh Bức Tỷ Thủy Quan
28
Độc Sĩ Cổ Hủ
29
Quân Chia Thành 2 Lộ
30
Hổ Lao Quan
31
3 Tính Gia Nô
32
Viên Thiệu Uất Ức
33
Thổ Huyết
34
Lữ Bố Bại Lui
35
Sứ Giả Lý Túc
36
Hỏa Thiêu Lạc Dương (nhất)
37
Hỏa Thiêu Lạc Dương (hai)
38
Hỏa Thiêu Lạc Dương (tam)
39
Hỏa Thiêu Lạc Dương (xong)
40
Đại Tranh Thế Gian
41
Nhập Lạc Dương
42
Ngọc Tỷ Truyền Quốc
43
Truy Kích Đổng Trác (nhất)
44
Truy Kích Đổng Trác (nhị)
45
Truy Kích Đổng Trác (tam)
46
Truy Kích Đổng Trác (bốn)
47
Tào Nhân Chết Trận?
48
Truy Kích Đổng Trác (năm)
49
Truy Kích Đổng Trác (sáu)
50
Ninh Ta Phụ Người, Hưu Nhân Phụ Ta
51
Truy Kích Đổng Trác (bảy)
52
Truy Kích Đổng Trác (tám)
53
Truy Kích Đổng Trác (chín)
54
Truy Kích Đổng Trác (mười)
55
Truy Kích Đổng Trác (mười Một)
56
Truy Kích Đổng Trác (mười Hai)
57
Truy Kích Đổng Trác (mười Ba)
58
Truy Kích Đổng Trác (xong)
59
Tào Tháo Tàn Nhẫn
60
Thằng Nhãi Ranh Không Đủ Cùng Mưu
61
Đối Chọi Gay Gắt
62
Liên Minh Tan Rã, Đế Nghiệp Chi Cơ
63
Kiến Mi Ổ, Đến Trần Lưu
64
Đồn Điền Sách
65
Chiêu Hiền Lệnh
66
Thiên Biến
67
Chàng Thanh Niên
68
Tại Hạ Hí Trung
69
Luận Thiên Hạ Chư Hầu
70
Chí Tài Cống Hiến Cho
71
Bình Thản Trung Nguy Hiểm
72
Phương Bắc Bản Đồ
73
Tấm Duyện Châu
74
Thống Nhất Thiên Hạ 5 Bộ
75
Mục Tiêu Duyện Châu
76
Sơ Bình 2 Năm
77
Trùng Kỵ Binh
78
Mới Vừa Không Thể Cửu
79
Ám Vệ
80
Không Giống Ám Vệ
81
Gió Nổi Lên Duyện Châu
82
Thiên Sách Quân
83
Màn Lớn Kéo Dài
84
Nhập Duyện Châu
85
Bộc Dương Bên Dưới Thành
86
Bộc Dương Bên Dưới Thành, Hắc Sơn Tặc
87
Công Thành
88
Hãn Không Sợ Chết
89
Bộc Dương Hướng Dẫn
90
Bộc Dương Hướng Dẫn (nhị)
91
Bộc Dương Hướng Dẫn 3 Lòng Người Khó Dò
92
Bộc Dương Hướng Dẫn 4 Chi Chuẩn Bị Cuối Cùng
93
Bộc Dương Hướng Dẫn 5 Chi Tiến Vào Bộc Dương Thành
94
Bộc Dương Hướng Dẫn (xong)
95
Đông Quận Thái Thú Tào Tháo
96
Hàng Đầu Mưu Sĩ Va Chạm
97
Gặp Gỡ
98
Tới Gần Nguy Cơ
99
Trong Lúc Nguy Hiểm Kỳ Ngộ
100
Toàn Quân Diệt