Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

16

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ta Mang Võ Công Đến Tu Tiên Thời Đại

kurodo · Luyện Khí Tầng Năm ·
10 Kim Phiếu
94 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay