Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Kiêu –> Xiêu và…Yêu

Chúa_Tể_Ăn_Tạp · Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
93 Đánh Giá
Thấp Độ YY

The good novel.I like it.