Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Không Làm Nữ Chính Thật Vui Vẻ

Truyện có 200 chương.
1
Chương 1 : Thế giới hiện thực (1)
2
Chương 2 : Thế giới hiện thực (2)
3
Chương 3 : Thế giới hiện thực (3)
4
Chương 4 : Giáo hoa bình thường khuê mật (1)
5
Chương 5 : Giáo hoa bình thường khuê mật (2)
6
Chương 6 : Giáo hoa bình thường khuê mật (3)
7
Chương 7 : Giáo hoa bình thường khuê mật (4)
8
Chương 8 : Giáo hoa bình thường khuê mật (5)
9
Chương 9 : Giáo hoa bình thường khuê mật (6)
10
Chương 10 : Giáo hoa bình thường khuê mật (7)
11
Chương 11 : Giáo hoa bình thường khuê mật (8)
12
Chương 12 : Giáo hoa bình thường khuê mật (9)
13
Chương 13 : Giáo hoa bình thường khuê mật (10)
14
Chương 14 : Giáo hoa bình thường khuê mật (11)
15
Chương 15 : Giáo hoa bình thường khuê mật (12)
16
Chương 16 : Giáo hoa bình thường khuê mật (13)
17
Chương 17 : Giáo hoa bình thường khuê mật (xong)
18
Chương 18 : Thế giới hiện thực + mỹ lệ đại sư siêu béo hộ khách (1)
19
Chương 19 : Mỹ lệ đại sư siêu béo hộ khách (2)
20
Chương 20 : Mỹ lệ đại sư siêu béo hộ khách (3)
21
Chương 21 : Mỹ lệ đại sư siêu béo hộ khách (4)
22
Chương 22 : Mỹ lệ đại sư siêu béo hộ khách (5)
23
Chương 23 : Mỹ lệ đại sư siêu béo hộ khách (6)
24
Chương 24 : Mỹ lệ đại sư siêu béo hộ khách (7)
25
Chương 25 : Mỹ lệ đại sư siêu béo hộ khách (8)
26
Chương 26 : Mỹ lệ đại sư siêu béo hộ khách (9)
27
Chương 27 : Mỹ lệ đại sư siêu béo hộ khách (10)
28
Chương 28 : Mỹ lệ đại sư siêu béo hộ khách (11)
29
Chương 29 : Mỹ lệ đại sư siêu béo hộ khách (12)
30
Chương 30 : Mỹ lệ đại sư siêu béo hộ khách (13)
31
Chương 31 : Mỹ lệ đại sư siêu béo hộ khách (14)
32
Chương 32 : Mỹ lệ đại sư siêu béo hộ khách (15)
33
Chương 33 : Mỹ lệ đại sư siêu béo hộ khách (16)
34
Chương 34 : Mỹ lệ đại sư siêu béo hộ khách (17)
35
Chương 35 : Mỹ lệ đại sư siêu béo hộ khách (xong)
36
Chương 36 : Thế giới hiện thực
37
Chương 37 : Thế giới hiện thực + 00 niên đại Trù thần muội muội (1)
38
Chương 38 : 00 niên đại Trù thần muội muội (2)
39
Chương 39 : 00 niên đại Trù thần muội muội (3)
40
Chương 40 : 00 niên đại Trù thần muội muội (4)
41
Chương 41 : 00 niên đại Trù thần muội muội (5)
42
Chương 42 : 00 niên đại Trù thần muội muội (6)
43
Chương 43 : Tăng thêm đổi dịch dinh dưỡng!
44
Chương 44 : 00 niên đại Trù thần muội muội (8)
45
Chương 45 : 00 niên đại Trù thần muội muội (9)
46
Chương 46 : 00 niên đại Trù thần muội muội (10)
47
Chương 47 : 00 niên đại Trù thần muội muội (11)
48
Chương 48 : 00 niên đại Trù thần muội muội (12)
49
Chương 49 : 00 niên đại Trù thần muội muội (13)
50
Chương 50 : 00 niên đại Trù thần muội muội (14)
51
Chương 51 : 00 niên đại Trù thần muội muội (15)
52
Chương 52 : Thế giới hiện thực
53
Chương 53 : Thế giới hiện thực
54
Chương 54 : Thế giới hiện thực + Ảnh đế ẩn hình nữ nhi (1)
55
Chương 55 : Ảnh đế ẩn hình nữ nhi (2)
56
Chương 56 : Ảnh đế ẩn hình nữ nhi (3)
57
Chương 57 : Ảnh đế ẩn hình nữ nhi (4)
58
Chương 58 : Ảnh đế ẩn hình nữ nhi (5)
59
Chương 59 : Ảnh đế ẩn hình nữ nhi (6)
60
Chương 60 : Ảnh đế ẩn hình nữ nhi (7)
61
Chương 61 : Ảnh đế ẩn hình nữ nhi (8)
62
Chương 62 : Ảnh đế ẩn hình nữ nhi (9)
63
Chương 63 : Ảnh đế ẩn hình nữ nhi (10)
64
Chương 64 : Ảnh đế ẩn hình nữ nhi (11)
65
Chương 65 : Ảnh đế ẩn hình nữ nhi (12)
66
Chương 66 : Ảnh đế ẩn hình nữ nhi (13)
67
Chương 67 : Ảnh đế ẩn hình nữ nhi (14)
68
Chương 68 : Ảnh đế ẩn hình nữ nhi (15)
69
Chương 69 : Ảnh đế ẩn hình nữ nhi (hoàn)
70
Chương 70 : Thế giới hiện thực (kế tiếp cố sự: Nữ đoàn số học lão sư)
71
Chương 71 : Thế giới hiện thực + nữ đoàn số học lão sư (1)
72
Chương 72 : Nữ đoàn số học lão sư (2)
73
Chương 73 : Nữ đoàn số học lão sư (3)
74
Chương 74 : Nữ đoàn số học lão sư (4)
75
Chương 75 : Nữ đoàn số học lão sư (5)
76
Chương 76 : Nữ đoàn số học lão sư (6)
77
Chương 77 : Nữ đoàn số học lão sư (7)
78
Chương 78 : Nữ đoàn số học lão sư (8)
79
Chương 79 : Nữ đoàn số học lão sư (9)
80
Chương 80 : Nữ đoàn số học lão sư (10)
81
Chương 81 : Nữ đoàn số học lão sư (11)
82
Chương 82 : Nữ đoàn số học lão sư (12)
83
Chương 83 : Nữ đoàn số học lão sư (13)
84
Chương 84 : Nữ đoàn số học lão sư (14)
85
Chương 85 : Nữ đoàn số học lão sư (15)
86
Chương 86 : Nữ đoàn số học lão sư (16)
87
Chương 87 : Nữ đoàn số học lão sư (17)
88
Chương 88 : Nữ đoàn số học lão sư (18)
89
Chương 89 : Nữ đoàn số học lão sư (xong)
90
Chương 90 : Thế giới hiện thực
91
Chương 91 : Hào môn huyền học đại sư (1)
92
Chương 92 : Hào môn huyền học đại sư (2)
93
Chương 93 : Hào môn huyền học đại sư (3)
94
Chương 94 : Hào môn huyền học đại sư (4)
95
Chương 95 : Hào môn huyền học đại sư (5)
96
Chương 96 : Hào môn huyền học đại sư (6)
97
Chương 97 : Hào môn huyền học đại sư (7)
98
Chương 98 : Hào môn huyền học đại sư (8)
99
Chương 99 : Hào môn huyền học đại sư (9)
100
Chương 100 : Hào môn huyền học đại sư (10)
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 200