Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Biến Thành Cương Thi Xuyên Chư Thiên

Truyện có 341 chương.
1
Bạch Mao Cương Thi
2
Cương Thi Tiên Sinh
3
Thiên Quan Chúc Phúc
4
Nhậm Lão Thái Gia
5
Hấp Thụ Thi Khí
6
Thoát Đi Nghĩa Trang
7
Nhậm Gia
8
Cửu Thúc Bỏ Tù
9
Đào Hố
10
Một Huyết!!!
11
Chung Thành Hắc Cương
12
Hố Sát Nhậm Lão Thái Gia ( Thượng )
13
Hố Sát Nhậm Lão Thái Gia ( Hạ )
14
Tuần Tra Đội
15
Ô Long
16
Nữ Quỷ Tiểu Ngọc
17
Bách Quỷ Dạ Hành ( Một )
18
Bách Quỷ Dạ Hành ( Nhị )
19
Bách Quỷ Dạ Hành ( Tam )
20
Bách Quỷ Dạ Hành ( Chung )
21
Quỷ Tân Nương
22
Biệt Lai Vô Dạng
23
Chuyện Ma Quỷ Hết Bài Này Đến Bài Khác
24
Trở Về!
25
Thi Sơn
26
Hai Giới Thành
27
Báo Thù!
28
Thâm Cốc
29
Ấn Cư
30
Đan Phương
31
Ra Vẻ Đạo Mạo
32
Đan Toái
33
Phong Ấn
34
Hắc Mộc Bị Bắt
35
Lại Lần Nữa Tiến Hóa
36
Xuyên Qua Tân Thế Giới
37
Huyết Y Chiêu Hồn
38
Rượu Tuyền Trấn
39
Lão Mục Sư Xuất Hiện ( Thượng )
40
Lão Mục Sư Xuất Hiện ( Hạ )
41
Tam Sát
42
Tọa Sơn Quan Hổ Đấu
43
Ngũ Lôi Chú
44
Đồ Long Thi Biến
45
Cửu Thúc Thân Đến
46
Tề Đến ( Thượng )
47
Tề Đến ( Trung )
48
Tề Đến ( Hạ )
49
Băng Lôi Quyền!
50
Đồ Trấn!
51
Đồ Long Trọng Thương
52
Chiến Đấu Trên Đường Phố!
53
Vô Đề
54
Đồ Long Sống Lại!
55
Săn Thú Bắt Đầu ( Một )
56
Săn Thú Bắt Đầu ( Nhị )
57
Săn Thú Bắt Đầu ( Tam )
58
Săn Thú Bắt Đầu ( Chung )
59
Cái Gọi Là Thiên Địa Vứt Bỏ
60
Âm Giới Bốn Sử
61
Gió Nổi Lên ( Thượng )
62
Gió Nổi Lên ( Hạ )
63
Làm Càn!!!
64
Xương Ngón Tay!
65
Nhị Nhập Tím Quan
66
Hừng Đông
67
Nhân Tính
68
Giai Đại Vui Mừng
69
Thi Độc Lan Tràn!
70
Thoát Đi
71
Hành Thi
72
Người Chết Tài
73
Nhảy Cương Chỉnh Người
74
Cổ Quái Nhảy Cương
75
Thi Khí Cất Chứa Thể!
76
Đánh Lén ( Thượng )
77
Đánh Lén ( Trung )
78
Đánh Lén ( Hạ )
79
Hồi Quang Phản Chiếu
80
Đưa Thi Phản Hương ( Thượng )
81
Đưa Thi Phản Hương ( Trung )
82
Đưa Thi Phản Hương ( Hạ )
83
Thi Yêu ( Thượng )
84
Thi Yêu ( Trung )
85
Thi Yêu ( Hạ )
86
Ngưng Âm Ngọc ( Thượng )
87
Ngưng Âm Ngọc ( Trung )
88
Ngưng Âm Ngọc ( Hạ )
89
Nửa Người Nửa Thi Cửu Di Thái ( Thượng )
90
Chuồn Chuồn Lướt Nước
91
Nửa Người Nửa Thi Cửu Di Thái ( Trung )
92
Âm Dương Cộng Sinh
93
Thi Yêu Tiến Trấn! ( Thượng )
94
Thi Yêu Tiến Trấn! ( Hạ )
95
Nửa Người Nửa Thi Cửu Di Thái ( Hạ )
96
Thi Yêu Quát Tháo
97
Khách Sạn Kinh Hồn ( Thượng )
98
Khách Sạn Kinh Hồn ( Trung )
99
Khách Sạn Kinh Hồn ( Hạ )
100
Tào Đại Soái Trọng Thương Hấp Hối!