EXP chính thức được cộng dồn

Tủ Sách
EXP chính thức được cộng dồn

Việc cộng dồn EXP chỉ có tác dụng với các cấp không cần độ kiếp để tấn cấp!

YY Đại Lão

admin ·