Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Cảnh giới tu luyện

bossminh202550
Luyện Khí Tầng Chín (43%)

Các đạo hữu hãy liệt kê các cảnh giới tu luyện mà các đạo hữu biết ra đi, ta cần tài liệu tham khảo.

Nếu được thêm cả các cảnh giới mà các đạo hữu sáng tạo ra được nữa.

Đa tạ !!!

tạo bởi
09 Tháng tư
mới trả lời
13 Tháng tư
9
trả lời
55
xem
4
thành viên
Bịrađảoa
Bịrađảoa
VIP 1
Hóa Thần Sơ Kỳ (16%)

lấy luôn cảnh giới tu luyện của yy cho đỡ mệt

_Thiên_Đạo_
_Thiên_Đạo_
VIP 3
Trúc Cơ Trung Kỳ (56%)

1 loại là tu tiên , còn 1 loại là huyền huyễn , 2 thể loại này gọp lại cũng gần 30 cảnh giới , chưa tính tới những cảnh giới chủ tu thân thể nữa

_Thiên_Đạo_
_Thiên_Đạo_
VIP 3
Trúc Cơ Trung Kỳ (56%)

Đh nếu viết truyện tu tiên thì lấy cảnh giới yy đi , hình như hơn 20 cảnh giới

_Thiên_Đạo_
_Thiên_Đạo_
VIP 3
Trúc Cơ Trung Kỳ (56%)

-Luyện Khí ( 10 tầng)

-Trúc Cơ (Sơ-Trung-Hậu)

-Kết Đan (Sơ-Trung-Hậu)

-Nguyên Anh (S-T-H)

-Hóa Thần (S-T-H)

-Luyện Hư (S-T-H)

-Hợp Thể (S-T-H)

-Đại Thừa (S-T-H)

-Chân Tiên (S-T-H)

-Hư Linh (S-T-H)

-Thanh Nguyên (S-T-H)

-Đại La (S-T-H)

-Tiên Vương (S-T-H)

-Tiên Tôn (S-T-H)

-Tiên Đế (S-T-H)

-Tố Đạo (S-T-H- Đỉnh Phong)

-Dục Đạo (S-T-H-ĐP)

-Hóa Đạo (S-T-H-ĐP)

-Hợp Đạo Kỳ

-Thần Vương Kỳ

_Thiên_Đạo_
_Thiên_Đạo_
VIP 3
Trúc Cơ Trung Kỳ (56%)

Luyện cốt – Luyện bì – Luyên tâm • Thối thể cảnh : tầng 1 – 10 • Luyện khí : tầng 1 – 10 • Trúc cơ : Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn • Kim đan : Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn • Thuế phàm : Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn • Tạo hóa tam cảnh : Tạo hình – Tạo khí – Tạo hóa • Nguyên anh : Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn • Xuất khiếu : Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn • Phân thần : Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn • Hóa thần : Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn • Độ kiếp : Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn • Đại thừa : Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn -Đẳng cấp cao nhất của Tu chân giới :  Tử phủ : tầng 1 – 10  Vạn tượng : tầng 1 – 10  Nguyên thần : tầng 1 – 10  Luân hồi : 6 lần luân hồi  Vĩnh sinh : tầng 1 – 10

-Tiên Giới : • Địa Tiên : tầng 1 – 10 • Thiên tiên : tầng 1 – 10 • Thượng tiên : tầng 1 – 10 • Kim tiên : tầng 1 – 10 • La thiên thượng tiên : tầng 1 – 10 • Tiên Quân : tầng 1 – 10 • Tiên vương : tầng 1 – 10 • Tiên hoàng : tầng 1 – 10 • Tiên đế : tầng 1 – 10 -Thái ất tam cảnh :  Thái ất kim tiên : Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn  Thái ất huyền tiên : Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn  Thái ất tán tiên : Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn -Đại la tam cảnh Đại la kim tiên : Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn Đại la chí tiên : Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn Đại la thủy tiên : Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn

-Thần giới : • Thần nhân : tầng 1 – 10 • Thần tướng : tầng 1 – 10 • Thần quân : tầng 1 – 10 • Thần vương : tầng 1 – 10 • Thần hoàng : tầng 1 – 10 • Thần đế : tầng 1 – 10 • Thần tôn : tầng 1 – 10 Đẳng cấp cao nhất của Đa giới là : Đế Thần Tổ cảnh Tinh không vô tận : -Thánh cảnh : • Nhập thánh : Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn • Hiển thánh : Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn • Bán Thánh : Vượt qua mới có thể thành Thánh • Thánh nhân : Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn -Thiên đạo cảnh • Thiên đạo chí thánh : Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn -Đại đạo cảnh :  Đại đạo chí tôn : Nhất trọng thiên – Thập tam trọng thiên  Đại đạo đế tôn : Nhất trọng thiên – Thập tam trọng thiên

-Vô cực tam cảnh :  Vô cực hỗn nguyên siêu thánh : Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn  Vô cực chí cao đại đế : Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn  Vô cực đại chúa tể : Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn -Hồng mông tam cảnh • Hồng mông dung đạo cảnh • Hồng mông đại tự tại • Hồng mông thái nguyên thủy tổ -Tạo hóa cảnh  Tạo hóa thái hư tôn -Đại diễn : Đại diễn thần chi : Sơ kì – Trung kì – Hậu Kì – Viên mãn

-Chí Thượng Thủy Nguyên Chủ Dựa vào Tạo Hóa của mình phân thành tiểu cảnh giới -Tạo Hóa Nhất Trọng -Tạo Hóa Nhị Trọng -Tạo Hóa Tam Trọng Tạo Hóa Tứ Trọng Tạo Hóa Ngũ Trọng -Tạo Hóa Lục trọng -Tạo Hoá Thất Trọng -Tạo Hóa Bát Trọng -Tạo Hóa Cửu Trọng -Tạo Hóa Viên Mãn

Bất Hủ Pháp Tiên Thiên - Bất Hủ Thần Niệm Đại Đế : Nhất Giới - Cửu Giới

-Vĩnh Hằng Thần Mệnh : Nhất cảnh – Thập cảnh

-Siêu thoát thần nguyên : Nhất cảnh – Thập cảnh -Vô thượng nguyên thần : Nhất cảnh – Thập cảnh

Vạn Sinh Sáng Tạo: Nhất cảnh – Cửu cảnh Sáng tạo cảnh - Sinh Mệnh Cảnh - Huyền Bí cảnh - Chí Cao

_Thiên_Đạo_
_Thiên_Đạo_
VIP 3
Trúc Cơ Trung Kỳ (56%)

Đh thấy tên nào trâu bò thì cho nó ở cuối cùng

ThôiLamLam
ThôiLamLam
Luyện Khí Tầng Chín (71%)

Luyện khí kì

Trúc Cơ kì

Kết đan kì

Kim đan kì

Thuế phàm kì

Nguyên Anh kì

Anh biến kì

Hóa hư kì

Luyện hư kì

Hợp thể kì

Độ kiếp kì

Đại quai kì

Địa tiên kì

Thiên tiên kì

Kim tiên kì

Chân tiên kì

Huyền tiên kì

Đế tiên vi đạo

Mỗi đại cảnh giới chia làm 9 hoặc 5 tiểu cảnh giới tùy thích

_Thiên_Đạo_
_Thiên_Đạo_
VIP 3
Trúc Cơ Trung Kỳ (56%)

-Độc tôn tam giới-

Chân Khí Cảnh: (Thông 12 Kinh Mạch) Linh Cảnh (Tiên Cảnh) : Tiểu Linh Cảnh : 1-3 trọng. Địa Linh Cảnh: 4-6 trọng. Thiên Linh Cảnh: 7-9 trọng. Nguyên Cảnh: Tiểu Nguyên Cảnh: 1-3 trọng. Địa Nguyên Cảnh: 4-6 trọng. Thiên Nguyên Cảnh: 7-9 trọng. Thánh Cảnh: Tiểu Thánh: 1-3 trọng. Địa Thánh: 4-6 trọng. Thiên Thánh: 7-9 trọng. Hoàng Cảnh: Sơ Giai: 1-3 trọng. Trung Giai: 4-6 trọng. Cao Giai: 7-9 trọng Đế Cảnh: Sơ Giai: 1-3 trọng. Trung Giai: 4-6 trọng. Cao Giai: 7-9 trọng Thiên Vị: Sơ Giai: 1-3 trọng. Trung Giai: 4-6 trọng. Cao Giai: 7-9 trọng Thần Vị (Thần Đạo): Sơ Giai: 1-3 trọng. Trung Giai: 4-6 trọng. Cao Giai: 7-9 trọng Thần Vương thiên đế. -Linh vũ thiên hạ- -Vũ giả: Vũ khí, Vũ đồ, Vũ sĩ, Vũ sư, Vũ phách, Vũ tướng, Vũ suất, Vũ vương, Vũ tôn, Vũ đế.

– Linh giả: Linh khí, Linh đồ, Linh sĩ, Linh sư, Linh phách, Linh tướng, Linh suất, Linh vương, Linh tôn, Linh đế.

-Mỗi cấp được chia làm cửu trọng (chín tầng). Ngoài ra còn có Yêu thú, Linh thú các thể loại, chia làm nhất giai, nhị giai. Mỗi giai chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. -Mãng Hoang kỷ-

Phàm Nhân: – Hậu Thiên. Thọ mệnh trăm năm. – Tiên Thiên. Thọ mệnh 200 năm. – Tử Phủ (Tu Sĩ): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn. Thọ mệnh 500 năm – Vạn Tượng (Chân Nhân): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn. Thọ mệnh 800 năm – Nguyên Thần (Đạo Nhân): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn – Phản Hư ( Địa Tiên ): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn Tiên: (Luyện Khí) hoặc Thiên Thần (Luyện Thể): đã vượt ra ngoài ngũ hành tam giới. – Thiên Tiên (Thiên Thần): Bình Thường – Đỉnh Tiêm – Viên Mãn – Thuần Dương Chân Tiên (Chân Thần): Bình Thường – Đỉnh Tiêm – Viên Mãn

– Đạo Tổ. – Tổ Tiên (Tổ Thần): Bình Thường – Đỉnh Tiêm – Viên Mãn – Đỉnh Phong – Yêu Nghiệt – Hỗn Độn Tiên Nhân (Thế Giới Thần) Bình Thường – Đỉnh Tiêm – Viên Mãn – Đỉnh Phong – Yêu Nghiệt.

3.Đại Đạo: – Sinh Tử Đạo Quân: Nhất Bộ đến Tứ Bộ ( Biên Giới Hợp Đạo ) – Vĩnh Hằng Đế Quân (Hợp Đạo Thành Công): 5 loại Đế Quân – Đế Quân Bình Thường (Hợp Đạo yếu nhược) – Đế Quân Tối Cường (Hợp Đạo Tối Cường) – Thánh Chủ (Hợp Đạo Viên Mãn) – Chúa Tể (Hợp Đạo Hoàn Mỹ) – Chung Cực Đế Quân (Hợp Đạo CHUNG CỰC)

Chí Tôn – Chung Cực Chí Tôn (Chung Cực Đế Quân đột phá). HỖN ĐỘN VŨ TRỤ CHƯỞNG KHỐNG GIẢ (Chung Cực Chí Tôn luyện hóa Hỗn Độn Vũ Trụ Bổn Nguyên) -Ma thiên ký- Luyện khí: sơ – trung – hậu kỳ Linh đồ gồm: 12 trọng Ngưng dịch cảnh (Linh sư): sơ – trung – hậu kỳ Hoá tinh: sơ – trung – hậu kỳ Giả đan là giai đoạn đã đột phá một bước nhỏ, trước khi hoàn toàn phá cảnh. Chân đan: sơ – trung – hậu kỳ Thiên tượng: sơ – trung – hậu kỳ Thông huyền: lĩnh ngộ pháp tắc Vĩnh sinh: viên mãn pháp tắc Siêu thoát. -Phi thiên- Cảnh giới ban đầu phân chia theo màu của hoa sen. Tung Hoành: Bạch liên, Thanh liên. – Ngự Không: Hồng liên, Tử liên. – Phi Thiên: Kim liên, Thải liên. – Pháp lực vô biên: Hóa liên, Hiển thánh. – Thần Hồn. Còn truyện nào mà các vị đạo hữu muốn hỏi thì hãy trả lời bên dưới.

Nguồn của đh Bạch Vô Tình

Maihoanh9xxza
Maihoanh9xxza
Luyện Khí Tầng Sáu (14%)

Rất nhiều ấy ạ

Bạn đang đọc bài Cảnh giới tu luyện tạo bởi bossminh202550 trong Hỏi Đáp - Góp Ý.