Back

Nhật Ký Thay Đổi

TruyenYY
v0.0.0 18:38 20/03/2018
  • Tự đọc bookmark khi đọc truyện
  • Khi quay về từ Chương truyện khi mở truyện từ danh sách Đánh dấu hoặc danh sách Thông báo sẽ đi đến Chi tiết truyện thay vì Đánh dấu hoặc Thông báo
  • Chương truyện thêm nút Danh sách chương
  • Tăng cỡ chữ và điều chỉnh Font
  • Top tuần và Thánh bảng thêm biểu tượng TOP cho 10 truyện đầu tiên
v0.0.0 22:19 19/03/2018
  • Điều chỉnh kích cỡ và thay đổi fontsize
  • Nút đánh dấu ở Chi tiết truyện đổi thành Đọc chương khi người dùng dã đánh dấu truyện đó
  • Hạn chế sử dụng cache ở IOS tránh trường hợp load lại dữ liệu cũ
v0.0.0 18:24 16/03/2018
  • Sửa lỗi Reading cho markdown
  • Bỏ capitalize ở Login Keyboard