Những Truyện Phụ Trách Bởi tieukim00

Truyện Mới Nhất Phụ Trách Bởi tieukim00
Tuyệt Thế Dược Thần (Dịch)
Đại Vương Tha Mạng (Dịch)
Bạch Bào Tổng Quản (Dịch)