Những Đề Cử Bởi pdthong97

Đề Cử Mới Nhất Của pdthong97
Tuyệt Đỉnh Đan Tôn (Dịch-Full)
90
Võng Du Tranh Bá Yriel Đại Lục
80
Vạn Cổ Đệ Nhất Đế (Dịch)
88
Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó
88
Thiên Mệnh Khả Biến
88