Yêu.Hồ

Nhật Ký Tấn Cấp Của Yêu.Hồ

Luyện Khí Tầng Bốn
Luyện Khí Tầng Ba
Luyện Khí Tầng Hai
Luyện Khí Tầng Một
Phàm Nhân