Những Đề Cử Bởi VÂNDUHẠBĂNG

Đề Cử Mới Nhất Của VÂNDUHẠBĂNG
Thôn Phệ Cuồng Đế ( Dịch Free )
90
Cực Đạo Đan Hoàng ( Bản Dịch )
90
Ta Có Hệ Thống Auto Tu Luyện (Dịch)
90
Thần Y Thích Giết Chóc ( FULL Dịch)
90
Mạt Thế Xâm Nhập
80
Tận Thế Biên Giới (Bản dịch)
80
Thần Sủng Tiến Hóa (Dịch Full)
80
Muội Muội Ta Là Zombie ( Dịch)
70
Đệ Nhất Tang Thi
90