Những Truyện Đã Đọc Của Thánh_Nữ_Bướm_Đêm

Thánh_Nữ_Bướm_Đêm đã đọc 20 truyện.
Bách Hoa Chi Hợp
Truyền Kỳ Nữ Đế
Hi Du Hoa Tùng
Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc
Cầm Đế (Thần Âm)
Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung
Đấu La Đại Lục 2
Tinh Giới
Đấu La Đại Lục
Vĩnh Sinh
Hệ Thống Tu Tiên Toàn Năng
Dị Giới Y Tiên
Thần Mộ ( Tru Ma ) 2
Mãng Hoang Kỷ
Tinh Thần Biến
Siêu Cấp Toàn Năng Hệ Thống
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
Triệu Hoán Thần Binh
Đao Kiếm Thần Hoàng
Hỗn Độn Thiên Thể