avatar

Tình_nhạt_như_nước

Cười để mà khóc, làm bạn với chết chóc để mà sống · 20 · Đam Mỹ Tiên Tu · Có tâm trồng hoa, hoa không nở .....🤣🤣........ Vô tâm chổng đít, đít nở hoa......🤣🤣.

89532236Kết Đan Sơ Kỳ
Đã có 67% kinh nghiệm tiến cấp Kết Đan Trung Kỳ
Linh Thạch: 1
THÔNG SỐ
Người Đọc
{{ stats.chap_views | number | ifNot:'-' }} Xem
{{ stats.chap_likes | number | ifNot:'-' }} Thích
Sáng tác
{{ stats.novel_original | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_original | number | ifNot:'-' }} Chương
YY-Dịch
{{ stats.novel_fresh | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_fresh | number | ifNot:'-' }} Chương
Biên tập
{{ stats.novel_edited | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_edited | number | ifNot:'-' }} Chương
Bình luận
{{ stats.comment | ifNot:'-' }}
Đề cử
{{ stats.rate_avg | ifNot:'-' }} Điểm TB
{{ stats.rate | ifNot:'-' }} Bài
Diễn đàn
{{ stats.forum_topics | number | ifNot:'-' }} Chủ Đề
{{ stats.forum_response | number | ifNot:'-' }} Trả Lời