Những Bình Luận Bởi TìnhĐầu

Bình Luận Mới Nhất Của TìnhĐầu
Ta Có Một Toà Thiên Địa Tiền Trang
Đồ Nhi, Vi Sư Không Xuống Núi! (Bản Dịch)
Sư Huynh Ta Thật Quá Vững Vàng (Dịch Free)
Phàm Nhân Tu Tiên 2
Sư Huynh Ta Thật Quá Vững Vàng (Dịch Free)
Phàm Nhân Tu Tiên 2
Ngã Dục Phong Thiên
Ngã Dục Phong Thiên
Cầu Ma
Cầu Ma
Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu
Đế Bá
Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần
Tiên Nghịch
Tiên Nghịch
Đế Bá
Đế Bá
Kho Sách Của Trời (Dịch)
Kho Sách Của Trời (Dịch)
Phi Kiếm Vấn Đạo (Dịch)