Nhật Ký Hoạt Động Của TâmCa

Nhật Ký Hoạt Động Của TâmCa
tu luyện bằng LT: 600XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
độ kiếp thành công Trúc Cơ Sơ Kỳ
độ kiếp thất bại Luyện Khí Tầng Mười
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
đồng ý với đề cử của alienmod trong Vũ Luyện Điên Phong
đồng ý với đề cử của HuýtSáoTiêuDao trong Vũ Luyện Điên Phong
đồng ý với đề cử của LongThanh trong Vũ Luyện Điên Phong
bình truyện Vũ Luyện Điên Phong
+5
trả lời diễn đàn Các đạo hữu có cần Lt?
+10
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
bình truyện Vũ Luyện Điên Phong
+5
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP