Nhật Ký Hoạt Động Của Shawn.Tran

Nhật Ký Hoạt Động Của Shawn.Tran
trả lời diễn đàn EVENT ĐẨY 10KP NHẬN 15LT Từ 1/9 đọc cẩn thận trước khi đẩy
+20
viết bài diễn đàn Cần giúp đột phá bình cảnh
+15
viết bài diễn đàn Cần giúp đột phá bình cảnh
+15
bình truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt (Dịch)
+5
tu luyện bằng LT: 5400XP
tu luyện bằng LT: 300XP
đổi tên danh dự thành Mới Xuống Núi
đăng bán vật phẩm Danh Hiệu Phù (Nguyệt) giá 2 LT
trả lời diễn đàn Event mừng độ kiếp thành công
+20
trả lời diễn đàn Siêu Event kỳ ngộ trực tiếp lên Hóa Thần
+20
tu luyện bằng LT: 6600XP
độ kiếp thành công Nguyên Anh Sơ Kỳ
tu luyện bằng LT: 300XP
mua vật phẩm Danh Tự Phù, số lượng 1
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 1500XP
tu luyện bằng LT: 5700XP
độ kiếp thất bại Kết Đan Hậu Kỳ
mua vật phẩm Danh Tự Phù, số lượng 1
tu luyện bằng LT: 4200XP
tu luyện bằng LT: 12000XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
đăng bán vật phẩm Danh Tự Phù giá 16 LT
tu luyện bằng LT: 12000XP
theo sau VinaLucky
đăng bán vật phẩm Danh Tự Phù giá 17 LT
viết bài diễn đàn Góc xin hình nền
+25
mua vật phẩm Danh Tự Phù, số lượng 1
đăng bán vật phẩm Danh Tự Phù giá 18 LT
tu luyện bằng LT: 5700XP
độ kiếp thành công Kết Đan Sơ Kỳ
tu luyện bằng LT: 2700XP
tu luyện bằng LT: 3000XP
mua vật phẩm Danh Tự Phù, số lượng 2
đăng bán vật phẩm Danh Tự Phù giá 16 LT
mua vật phẩm Danh Tự Phù, số lượng 1
đăng bán vật phẩm Danh Tự Phù giá 16 LT
đăng bán vật phẩm Danh Tự Phù giá 16 LT
đăng bán vật phẩm Danh Tự Phù giá 16 LT