avatar

Quỷ_Vương_Chi_Hồn

Một thằng con trai F.A chính thống · · Nam Tu · Chọn Nhân Sinh đạo tự tại tiêu diêu,nhắm mắt mở mắt bên thân nhân!Chung bầu rượu,đối tửu tàn canh bên bằng hữu!

43960344Kết Đan Trung Kỳ
Đã có 68% kinh nghiệm tiến cấp Kết Đan Hậu Kỳ
Linh Thạch: 58
THÔNG SỐ
Người Đọc
{{ stats.chap_views | number | ifNot:'-' }} Xem
{{ stats.chap_likes | number | ifNot:'-' }} Thích
Sáng tác
{{ stats.novel_original | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_original | number | ifNot:'-' }} Chương
YY-Dịch
{{ stats.novel_fresh | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_fresh | number | ifNot:'-' }} Chương
Biên tập
{{ stats.novel_edited | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_edited | number | ifNot:'-' }} Chương
Bình luận
{{ stats.comment | ifNot:'-' }}
Đề cử
{{ stats.rate_avg | ifNot:'-' }} Điểm TB
{{ stats.rate | ifNot:'-' }} Bài
Diễn đàn
{{ stats.forum_topics | number | ifNot:'-' }} Chủ Đề
{{ stats.forum_response | number | ifNot:'-' }} Trả Lời