avatar

Phá_Diệt_Thiên_Tôn

➻Đà🅾 🅼ộ 🆃ầ🅼 🅱ả🅾 🅲🆄🅽🅶✟ ➻❥☾☋ng☠☾♄ủ❖︵

Phá Diệt Thiên Tôn · 20 · Nam Tu · Huyện Cầu Bay. Tỉnh Gió Mây

46581766Kết Đan Sơ Kỳ
Đã có 54% kinh nghiệm tiến cấp Kết Đan Trung Kỳ
Linh Thạch: 22
Linh Thạch Thưởng: 1
THÔNG SỐ
Người Đọc
{{ stats.chap_views | number | ifNot:'-' }} Xem
{{ stats.chap_likes | number | ifNot:'-' }} Thích
Sáng tác
{{ stats.novel_original | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_original | number | ifNot:'-' }} Chương
YY-Dịch
{{ stats.novel_fresh | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_fresh | number | ifNot:'-' }} Chương
Biên tập
{{ stats.novel_edited | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_edited | number | ifNot:'-' }} Chương
Bình luận
{{ stats.comment | ifNot:'-' }}
Đề cử
{{ stats.rate_avg | ifNot:'-' }} Điểm TB
{{ stats.rate | ifNot:'-' }} Bài
Diễn đàn
{{ stats.forum_topics | number | ifNot:'-' }} Chủ Đề
{{ stats.forum_response | number | ifNot:'-' }} Trả Lời