Những Truyện Đã Đọc Của NguyễnThái0602

NguyễnThái0602 đã đọc 7 truyện.
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
Vô Địch Thiên Hạ
Thần Đạo Đan Tôn
Tiêu Dao Ỷ Thiên Thần Điêu
Thiên Tài Cao Thủ
Tạo Hóa Chi Môn
Phàm Nhân Tu Tiên