Namlun

Nhật Ký Tấn Cấp Của Namlun

Luyện Khí Tầng Ba
Luyện Khí Tầng Hai
Luyện Khí Tầng Một
Phàm Nhân