avatar

MãnhThiên

(Đại Tần Thiên Đình - Văn Tự Quản Chế Chấp Sự)

Cửu Mãnh Thiên · · Nam Tu · Tới Từ: Huyền Đương Đại Thế Giới - Hiện tại: Thủy Nguyên Vị Diện - Chức Vị: Chưởng Khống Văn Tự Đại Tần Thiên Đình - Sơ Lược: Trước Có Thiên Đế Sau Có Đạo, Hồng Mông Chưa Mở Mặc Ta Cười.

78284107THÔNG SỐ
Người Đọc
{{ stats.chap_views | number | ifNot:'-' }} Xem
{{ stats.chap_likes | number | ifNot:'-' }} Thích
Sáng tác
{{ stats.novel_original | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_original | number | ifNot:'-' }} Chương
YY-Dịch
{{ stats.novel_fresh | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_fresh | number | ifNot:'-' }} Chương
Biên tập
{{ stats.novel_edited | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_edited | number | ifNot:'-' }} Chương
Bình luận
{{ stats.comment | ifNot:'-' }}
Đề cử
{{ stats.rate_avg | ifNot:'-' }} Điểm TB
{{ stats.rate | ifNot:'-' }} Bài
Diễn đàn
{{ stats.forum_topics | number | ifNot:'-' }} Chủ Đề
{{ stats.forum_response | number | ifNot:'-' }} Trả Lời