Những Truyện Đã Đọc Của LHVT

LHVT đã đọc 9 truyện.
Tặc Đảm
Nhân Tình Hoàn Lại Hệ Thống
Tạo Hóa Chi Môn
Độc Tôn Tam Giới
Già Thiên
Trọng Sinh Làm Đạo Tặc (Hoàn thành)
Thiên Long Bát Bộ DH
Hợp Hoan Hệ Thống
Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi