Những Bình Luận Bởi LHVT

Bình Luận Mới Nhất Của LHVT
Ta Có Thể Lấy Ra Thuộc Tính
Ta Nguyên Thần Có Thể Ký Thác Thiên Đạo
Đồ Nhi, Vi Sư Không Xuống Núi
Con Đường Bá Chủ
Thiên Hạ Đệ Cửu (Convert)
Ta Có Cái Điên Cuồng Chuyển Phát Trò Chơi
Ta Có Cái Điên Cuồng Chuyển Phát Trò Chơi
Ta Thật Không Phải Khí Vận Chi Tử
Thiên Hạ Đệ Cửu (Convert)
Ta Thật Không Phải Khí Vận Chi Tử
Hệ Thống Bá Đạo
Vô Hạn Chi Dị Năng Hệ Thống
Tôi Có Trò Chơi Chuyển Phát Nhanh Điên Cuồng
Phong Lưu Thánh Vương
Ta Có Một Toà Thiên Địa Tiền Trang
Hệ Thống Siêu Cấp Người Xấu
Siêu Cấp Thần Cướp Đoạt
Ta Thật Không Phải Khí Vận Chi Tử
Con Đường Bá Chủ
Phong Lưu Thánh Vương