Những Truyện Phụ Trách Bởi Lục-Thiên-Thiên

Truyện Mới Nhất Phụ Trách Bởi Lục-Thiên-Thiên
Em Chính Là Vận Mệnh Của Tôi ( Bản dịch )