Những Đề Cử Bởi Lục-Thiên-Thiên

Đề Cử Mới Nhất Của Lục-Thiên-Thiên
Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi
90
Thần Bút Họa Chư Thiên (Dịch)
90
Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ (Dịch Free)
90
Yêu Nữ Xin Tự Trọng (Bản Dịch)
90