Nhật Ký Hoạt Động Của Kippei

Nhật Ký Hoạt Động Của Kippei
ủng hộ 1000 TLT trong Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
bình truyện Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
+5
bình truyện Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
+5
bình truyện Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
+5
bình truyện Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
+5
bình truyện Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
+5
bình truyện Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
+5
bình truyện Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
+5
bình truyện Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
+5
bình truyện Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
+5
bình truyện Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
+5
bình truyện Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
+5
bình truyện Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
+5
bình truyện Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
+5
ủng hộ 100 TLT trong Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
ủng hộ 36000 TLT trong Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
bình truyện Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
+5
bình truyện Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
+5
đẩy 70 KP trong Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
bình truyện Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
+5
bình truyện Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
+5
đồng ý với đề cử của MR.Bin trong Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
bình truyện Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
+5
ủng hộ 5000 TLT trong Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
ủng hộ 34857 TLT trong Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
bình truyện Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
+5
bình truyện Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
+5
bình truyện Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
+5
bình truyện Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
+5
bình truyện Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
+5
bình truyện Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
+5
bình truyện Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
+5
bình truyện Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
+5
bình truyện Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
+5
đẩy 4 KP trong Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
bình truyện Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
+5
tu luyện bằng LT: 600XP
bình truyện Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
+5
bình truyện Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
+5
tu luyện bằng LT: 900XP