Những Đề Cử Bởi KhangRio

Đề Cử Mới Nhất Của KhangRio
Vạn Cổ Thần Đế
90
Nghịch Thiên Tà Thần (Dịch)
100