Những Đề Cử Bởi KhangRio

Đề Cử Mới Nhất Của KhangRio
Ta Có Thể Lấy Ra Thuộc Tính (Dịch)
50
Vạn Cổ Thần Đế
90
Nghịch Thiên Tà Thần (Dịch)
100