Những Bình Luận Bởi KhangRio

Bình Luận Mới Nhất Của KhangRio
Nghịch Thiên Tà Thần
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần
Vạn Cổ Thần Đế
Nguyên Tôn
Nhất Kiếm Độc Tôn
Tối Cường Hệ Thống Đế Hoàng
Siêu Thần Yêu Nghiệt (Dịch)
Siêu Thần Đạo Thuật
Huyền Huyễn Đại Phản Phái Hệ Thống (Bản Dịch)
Huyền Huyễn Đại Phản Phái Hệ Thống (Bản Dịch)
Cuồng Huyết Thiên Ma
Cuồng Huyết Thiên Ma
Yêu Long Cổ Đế
Nhất Kiếm Độc Tôn (Bản Dịch)
Ngạo Thế Đan Thần (Dịch)
Ngạo Thế Đan Thần (Dịch)
Ngạo Thế Đan Thần (Dịch)
Ngạo Thế Đan Thần (Dịch)
Ngạo Thế Đan Thần (Dịch)
Ngạo Thế Đan Thần (Dịch)