Những Truyện Đã Đọc Của JohnDevi

JohnDevi đã đọc 6 truyện.
Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)
Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh (Dịch)
Bạn Gái Nhà Ta Có Hệ Thống
Ta Có Thể Biến Thành Cá (Dịch)
Nhóm Tán Phét Tu Chân
Chân Lộ