JohnDevi

Nhật Ký Tấn Cấp Của JohnDevi

Kết Đan Trung Kỳ
Kết Đan Sơ Kỳ
Trúc Cơ Hậu Kỳ
Trúc Cơ Trung Kỳ
Trúc Cơ Sơ Kỳ
Luyện Khí Tầng Mười
Luyện Khí Tầng Chín
Luyện Khí Tầng Tám
Luyện Khí Tầng Bảy
Luyện Khí Tầng Sáu
Luyện Khí Tầng Năm
Luyện Khí Tầng Bốn
Luyện Khí Tầng Ba
Luyện Khí Tầng Hai
Luyện Khí Tầng Một
Phàm Nhân