Những Truyện Phụ Trách Bởi GCD3

Truyện Mới Nhất Phụ Trách Bởi GCD3
Bắt Đầu Làm Thần Hào Từ Sau Khi Thi Đại Học
Ta Không Muốn Trường Sinh Bất Tử (Bản Dịch)
Thần Bút Họa Chư Thiên (Dịch)
Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Convert)
Vô Thượng Thần Đế [DỊCH]