Những Đề Cử Bởi GCD3

Đề Cử Mới Nhất Của GCD3
Yêu Nữ Xin Tự Trọng (Bản Dịch)
96
Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Convert)
90
Vũ Trụ Cấp Trùm Phản Diện
90