Những Bình Luận Bởi GCD3

Bình Luận Mới Nhất Của GCD3
Pokemon Chi Làm Sao Để Thu Thập Nữ Chính?
Nguyên Lai Ta Là Cao Nhân Tuyệt Thế (bản dịch)
Pokemon Chi Làm Sao Để Thu Thập Nữ Chính?
Ta Đối Với Tiền Không Có Hứng Thú (Bản Dịch)
Nguyên Lai Ta Là Cao Nhân Tuyệt Thế (bản dịch)
Phế Căn Vô Địch (Dịch)
Phế Căn Vô Địch (Dịch)
Phế Căn Vô Địch (Dịch)
Vô Thượng Thần Đế [DỊCH]
Tiểu Lang Quân Như Ý (Bản Dịch)