Bài Viết Diễn Đàn Bởi GCD3

Những bài viết tại Diễn Đàn mới nhất của GCD3
Ta còn một câu hỏi cuối cùng.
Ta có câu hỏi này... Nhớ là chỉ hỏi cho biết thôi nha.