Nhật Ký Hoạt Động Của DâmUyThiênHạ

Nhật Ký Hoạt Động Của DâmUyThiênHạ
gửi cảm xúc Chóng Mặt trong truyện Đấu La Chi Thần Cấp Lựa Chọn
gửi cảm xúc Thích trong truyện Hỗn Độn Võ Hồn
tu luyện bằng LT: 900XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
độ kiếp thành công Luyện Hư Sơ Kỳ
tu luyện bằng LT: 300XP
gửi cảm xúc Thích trong truyện Diễm Tu
gửi cảm xúc Thích trong truyện Đấu La Chi Chung Kết Đấu La
bình truyện Đấu La Chi Chung Kết Đấu La
+5
gửi cảm xúc Thích trong truyện Từ Đấu Phá Thương Khung Bắt Đầu
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 600XP
gửi cảm xúc Thích trong truyện Quốc Vương Vạn Tuế
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
gửi cảm xúc Thích trong truyện Nuôi Tiểu Tiên Nữ Trong Nhà
tu luyện bằng LT: 2100XP
gửi cảm xúc Thích trong truyện Phong Lưu Y Thánh
tu luyện bằng LT: 1200XP
gửi cảm xúc Thích trong truyện Siêu Cấp Hoàn Khố Hệ Thống
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Siêu Cấp Hoàn Khố Hệ Thống
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Siêu Cấp Hoàn Khố Hệ Thống
tu luyện bằng LT: 900XP
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Siêu Cấp Hoàn Khố Hệ Thống
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Siêu Cấp Hoàn Khố Hệ Thống
tu luyện bằng LT: 600XP
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Siêu Cấp Hoàn Khố Hệ Thống
tu luyện bằng LT: 2100XP
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Siêu Cấp Hoàn Khố Hệ Thống
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Siêu Cấp Hoàn Khố Hệ Thống
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Siêu Cấp Hoàn Khố Hệ Thống
gửi cảm xúc Thích trong truyện Tối Cường Thiếp Thân Hệ Thống
tu luyện bằng LT: 600XP
tu luyện bằng LT: 900XP
tu luyện bằng LT: 1500XP
gửi cảm xúc Thích trong truyện Cuồng Đế Bách Mỹ Duyên
gửi cảm xúc Thích trong truyện Vô Địch Thật Tịch Mịch
tu luyện bằng LT: 1500XP