Những Truyện Sáng Tác Bởi Anh..Ba..Lúa..Xanh

Truyện Sáng Tác Mới Nhất Của Anh..Ba..Lúa..Xanh

Kim Tiền Giới


Nhật ký Vạn Vực Thánh Địa. Là các nhiệm vụ tông môn... Là quá trình các thành viên Thánh Đị...

Chương 10 -

Nghịch Thiên - Vô Thiên


Cảnh giới tu chân: Thoát Phàm Nhập Đạo: Tụ Tinh Thoát Phàm, Sinh Nguyên Tụ Hồ, Kết Đan Nhập Đạ...

Chương 43 -