Những Bình Luận Bởi ĐoạLạcViêmQuân

Bình Luận Mới Nhất Của ĐoạLạcViêmQuân
Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi (Bản Dịch)
Vạn Tộc Chi Kiếp (Bản Dịch)
Yêu Long Cổ Đế (Bản Dịch)
Ta Từ Trong Gương Xoát Cấp (Dịch)
Võ Đạo Tông Sư (Dịch)
Ma Lâm Thiên Hạ (Bản Dịch)
Ta Tu Có Thể Là Giả Tiên (Dịch-Hoàn)
Ta Tu Có Thể Là Giả Tiên (Dịch-Hoàn)
Ta Tu Có Thể Là Giả Tiên (Dịch-Hoàn)
Ta Có Thể Lấy Ra Thuộc Tính (Dịch)
Võ Đạo Tông Sư (Dịch)
Dị Thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng (Bản dịch)
Bắt Đầu Thức Tỉnh Sơn Hải Kinh (Bản Dịch)
Vạn Tộc Chi Kiếp (Bản Dịch)
Sủng Thú Siêu Thần (Bản Dịch)
Ta Là Vạn Cổ Chúa Tể (Dịch-Hoàn)
Ta Là Vạn Cổ Chúa Tể (Dịch-Hoàn)
Ta Từ Trong Gương Xoát Cấp (Dịch)
Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh (Dịch)
Cổ Chân Nhân (Dịch - VIP)